Ժամկետը երկարացվել է. Գրասենյակային աթոռների ձեռքբերման մրցույթ

ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱՑՎԵԼ Է

ԾԱԾԿԱԳԻՐ: ԿԿՀԶ-ՀԿԿ ՔՀԶ ՀԿ-ԱՊՁԲ-05/2024

Մրցույթի մասնակիցները պետք է  ուսումնասիրեն սույն մրցութային փաստաթղթերի փաթեթումպարունակվող հրահանգները, ձևերը, մասնագրերը, ինչպես նաև համապատասխանեն դրանց: Եթեողջ անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ու փաստաթղթերը պարունակող մրցութային հայտը չիներկայացվում սահմանված ժամկետում, ապա դա հանգեցնում է հայտի մերժմանը:

 

Մրցույթի մանրամասները ներկայացված են 3-ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ-ՄՐՑՈՒՅԹԻ-ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ-ՀԱՄԱՐ-New փաստաթղթում։

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ՝

3-ՀԱՎԵԼՎԱԾ-II-III-_ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ-ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-ԱՌԱՋԱՐԿ-New 3-ՀԱՎԵԼՎԱԾ-IV_ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ-ԱՌԱՋԱՐԿ-New

3-ՀԱՎԵԼՎԱԾ-IV_ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ-ԱՌԱՋԱՐԿ-New

 

 

Պատվիրատու կազմակերպությունը պետք է հայտերը ստանա մինչև ս/թ հունիսի 14-ը, ժամը 17։00-ն:

Դրանք պետք է ներառեն սույն Հրահանգների կետ 9-ում նշված բոլոր փաստաթղթերը և առաքվեն հետևյալ հասցեով.  ՀՀ, ք. Վանաձոր, Խորենացի 6/1