«Վանաձորի տեղական երիտասարդական քաղաքականության մշակում»

Ծրագրի նպատակը`

Նպաստել Վանաձոր համայնքում երիտասարդների ներգրավմանը հասարակական կյանքում՝ երիտասարդական ծրագրերի առավել նպատակային և համակարգված իրականացման միջոցով։

 

 

Ծրագրի խնդիրները`

  1. Ուսումնասիրել Վանաձոր համայնքի երտասարդների կարիքները՝ նրանց շրջանում առցանց եղանակով հետազոտության իրականացման միջոցով,
  2. Աջակցել երիտասարդական ռազմավարության մշակմանը՝ ապահովելով մասնակցային մոտեցում,
  3. Երիտասարդական ռազմավարության հանրայնացում շահագրգիռների շրջանում և ներդրում։