Ուսուցանում

 • Կարողությունների զարգացում – Կազմակերպական Զարգացում
 • Քաղաքացիական հասարակություն – Կոալիցիաների և ցանցերի կառուցում – Շահերի Պաշտպանություն
 • Մասնակցային զարգացում – Մասնակցային ծրագրերի կազմում – Վերլուծական հմտություններ –
 • Հետազոտության մեթոդներ
 • Թիմի կառուցում
 • Մարդկային ռեսուրսներ և արդյունավետ հաղորդակցություն աշխատավայրում
 • Աշխատանքային ժողովների կառավարում
 • Կազմակերպության Արտաքին միջավայր
 • Ֆոնդհայթայթում
 • Ծրագրի առաջարկ գրելու հմտություններ
 • Ֆինանսական միջոցների կառավարում/Ֆինանսական պլանավորում
 • Ծրագրերի կառավարում
 • Ծրագրերի վերահսկում եւ գնահատում
 • Տրամաբանական հենք
 • Լոբինգի գործիքներ եւ դրանց կիրառում
 • Ուժային քարտեզ
 • Ռազմավարական պլանավորում
 • Սոցիոլոգիական հետազոտություն
 • Համայնքի կարիքների բացահայտումը` դրամաշնորհային ծրագրերի հիմք
 • ԶԼՄ-ների հետ աշխատելու հմտություններ
 • Դասընթաց դասավանդողների համար
 • Գենդերային տեսություն