Խորհրդատվություն

 • Կարողությունների զարգացում – Կազմակերպական զարգացում
 • Քաղաքացիական հասարակություն – Կոալիցիաների և ցանցերի կառուցում – Շահերի պաշտպանություն
 • Մասնակցային զարգացում – Մասնակցային ծրագրերի կազմում – Վերլուծական հմտություններ – Հետազոտության մեթոդներ
 • Թիմի կառուցում
 • Մարդկային ռեսուրսներ և արդյունավետ հաղորդակցություն աշխատավայրում
 • Աշխատանքային ժողովների կառավարում
 • Կազմակերպության Արտաքին միջավայր
 • Ֆոնդհայթայթում
 • Ծրագրի առաջարկ գրելու հմտություններ
 • Ֆինանսական միջոցների կառավարում/Ֆինանսական պլանավորում
 • Ծրագրերի կառավարում
 • Ծրագրերի վերահսկում և գնահատում
 • Տրամաբանական հենք
 • Լոբինգի գործիքներ և դրանց կիրառում
 • Ուժային քարտեզ
 • Ռազմավարական պլանավորում
 • Սոցիոլոգիական հետազոտություն
 • Համայնքի կարիքների բացահայտումը` դրամաշնորհային ծրագրերի հիմք
 • ԶԼՄ-ների հետ աշխատելու հմտություններ
 • Դասընթաց դասավանդողների համար
 • Գենդերային տեսություն
 • Սոցիալական գործընկերություն
 • Դրամաշնորհների կառավարում
 • Գնումների գործընթաց
 • Նոր Մեդիա: Կիրառելի գործիքակազմ ՔՀԿ-ների համար
 • Առաջնորդություն: Կոնֆլիկտների հաղթահարում
 • Մեդիագրագիտության ուսուցում