Ավարտված ծրագրեր

Ծրագրի նպատակն  նպաստել Վանաձոր քաղաքում և հարակից 4 գյուղական  համայնքներում էներգաարդյունավետության մշակույթի ձևավորմանն ու տարածմանը: Արդյունքները Վանաձոր քաղաքում ձևավորված են 10 «դպրոցական էներգաաուդիտորների ջոկատներ» Բարձրացել են 10 «դպրոցական էներգաաուդիտորների ջոկատներ»-ի 50 դեռահասների գիտելիքները Էներգաարդյունավետության և հարակից թեմաների շուրջ, ինչպես նաև տեղեկատվական քարոզարշավների պլանավորման և իրականացման ոլորտներում: Առնվազն Վանաձորի 10 և հարակից 4 գյուղական համայնքների դպրոցներում  իրականացված են տեղեկատվական հանդիպումներ ավելի քան 500 դպրոցահասակների և ուսուցիչների հետ «դպրոցական էներգաաուդիտորների ջոկատներ»-ի կողմից հավասարը-հավասարին մեթոդով : Թիրախ համայնքներում/դպրոցներում իրականացված են էներգաարդյունավետության միջոցառումներ: Իրականացված է «էներգաարդյունավետ դպրոցների մրցույթ» Վանաձորում: Իրականացված է տեղեկատվական քարոզարշավ սոցիալական ցանցերով, մասնավորապես ԻնֆոՏուն ցանցերով: Ծրագրի գոծողություններն են՝ Իրականացնել Վանաձոր քաղաքի 6 հիմնական և 18 միջնակարգ դպրոցներից թիրախային 10 դպրոցների ընտրություն: Ընտրությունն իրականացվելու է հաշի առնելով հետևյալ չափանիշները. բաշխվածությունը Վանաձոր քաղաքի բոլոր համայնքներում, աշակերտների թիվը և համագործակցելու պատրաստակամությունը: Թիրախային դպրոցներում ձևավորել 8-րդ և 9-րդ դասարանցիներից բաղկացած 5 հոգանոց խմբեր, որոնք կհանդիսանան տվյալ դպրոցի «դպրոցական էներգաաուդիտորների ջոկատներ»-ը: Իրականացնել տեղեկատվական սեմինարներ «դպրոցական էներգաաուդիտորների ջոկատներ»-ի 50 դեռահասների համարշենքերի Էներգաարդյունավետության և հարակից թեմաների վերաբերյալ /էներգաարդյունավետություն, արևային ավելին ...
Ծրագրի  Վերջնանպատակն է խթանել պետության կողմից ոչ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրմադրվող դրամաշնորհների, նվիրատվությունների, սուբսիդիաների և պատվիրակված ծառայությունների գործընթացի մրցութային, առավել թափանցիկ մեխանիզմների ներդրումը:   Հիմնական նպատակն է հանրային վերահսկողության և մոնիթորինգի ենթարկել  պետության /բոլոր 17 նախարարությունների կողմից  ոչ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրամադրվող դրամաշնորհների, սուբսիդիաների, նվիրատվությունների ու ծառայությունների պատվիրակման մեխանիզմները:   Առանձնահատուկ նպատակներ Մոնիթորինգի ենթարկել բոլոր նախարարությունների կողմից 2017թ-ին ոչ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրամադրված դրամաշնորհները, սուբսիդիաները, նվիրատվություններն ու պատվիրակված ծառայությունները /կարգը, գումարների չափը, հիմքը, ստացած կազմակերպությունները/: Մշակել մոնիթորինգի զեկույց, որը կարձանագրի դրամաշնորհների տրամադրման ոչ մրցութային, ոչ թափանցիկ գործընթացը: Մոնիթորինգի արդյունքները ներկայացնել շահագրգիռ կողմերին, մասնավորապես  ՔՀԿ ներին,  նախարարություններին, կառավարությանը և մշակել գործողությունների պլան:   Ծրագրի գործողություններ Մոնիթորինգի ենթարկել բոլոր նախարարությունների կողմից 2017թ-ին ոչ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրամադրված դրամաշնորհները, սուբսիդիաները, նվիրատվություններն ու պատվիրակված ծառայությունները: Մշակել մոնիթորինգի զեկույց, որը կարձանագրի դրամաշնորհների տրամադրման ոչ մրցութային, ոչ թափանցիկ գործընթացը: Մոնիթորինգի արդյունքները ներկայացնել շահագրգիռ կողմերին, մասնավորապես  ՔՀԿ ներին,  նախարարություններին, կառավարությանը և մշակել գործողությունների պլան: ավելին ...
Ծրագրի վերջնանպատակն է՝ անտառային ռեսուրսների և կենսական էկոհամակարգային ծառայությունների պահպանումը տեղական կենսապահովման բարելավման համար:   Հիմնական նպատակը. Նպաստել Դսեղի եւ հարակից համայնքների տեղական բնակչության անտառից կախվածության նվազեցմանը ՝  էկոտուրիզմի ներուժի օգտագործման և էկոկրթության միջոցով:   Ծրագրի կոնկրետ արդյունքներն են՝ Դսեղ, Դեբեդ, Վահագնի և Ձորագյուղ համայնքներում Էկո-գրավիչ  տուրիստական ուղղությունները և ռեսուրսները քարտեզագրված են  և ներառված տեղեկագրի մեջ Ձևավորված են՛՛Wildlife and Nature ՛՛ էկո ակումբներ Լոռու, Շիրակի և Տավուշի մարզերի դպրոցներում, որոնք նպաստում են  էկո- զգայուն և բնապահպանական դիրքորոշման ձևավորմանը  Թիրախ համայնքում ձևավորված են զբոսաջրջային ենթակառուցվածքներ Դսեղ համայնքը շուկային ներկայացնլ որպես էկո, մշակութային, արկածային և պատմական զբոսաշրջության առավել հետաքրքիր վայր:     Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված է իրականացնել Էկո-գրավիչ  տուրիստական ուղղությունների և ռեսուրսների քարտեզագրում՝ ներգրավվելու համապատասխան հետաքրքրություններ ունեցող այցելուների: Ծրագիրը  ուղղված է նաև ձևավորելու էկո- զգայուն և բնապահպանական դիրքորոշում  հյուսիսային մարզերում բնակվող երիտասարդների  շրջանում ՝ հիմնելով էկո-ակումբներ թիրախ համայնքներում: Միևնույն ժամանակ նպատակ ունենալով զանազանելու տնտեսական հնարավորությունները համայնքներում կզարգացնենք  զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ, ինչպես նաեւ Դսեղը շուկային կներկայացնենք որպես  էկոլոգիական, մշակութային, արկածային պատմական զբոսաշրջության համար առավել հետաքրքիր  վայր: Այս նախագիծը կիրականացվի  TUC /Տուրիզմի Ուրույն Կենտրոն/ զբոսաշրջային կենտրոնի կողմից, որը ավելին ...
         Ծրագրի նպատակը` Նպաստել Վանաձոր համայնքում երիտասարդների ներգրավմանը հասարակական կյանքում՝ երիտասարդական ծրագրերի առավել նպատակային և համակարգված իրականացման միջոցով։     Ծրագրի խնդիրները` Ուսումնասիրել Վանաձոր համայնքի երտասարդների կարիքները՝ նրանց շրջանում առցանց եղանակով հետազոտության իրականացման միջոցով, Աջակցել երիտասարդական ռազմավարության մշակմանը՝ ապահովելով մասնակցային մոտեցում, Երիտասարդական ռազմավարության հանրայնացում շահագրգիռների շրջանում և ներդրում։     Ծրագրի գործողություններն են՝ Երիտասարդների շրջանում հատազոտություն: Հետազոտությունն իրականացվելու է որակական և քանակական մեթոդների համադրմամբ։ Իրականացվելու են փաստաթղթերի վերլուծություն, էլեկտրոնային հարցում և ֆոկուս խմբային քննարկումներ։     1.1 Փաստաթղթերի վերլուծություն։ Որպես փաստաթղթեր հանդես են գալու ՝ Պետական երիտասարդական քաղաքականությունը և առկա երիտասարդական ռազմավարությունը, Տեղական մակարդակներում միջազգային երիտասարդական քաղաքականությունները, «Տեղական և մարզային կյանքում երիտասարդների մասնակցության վերանայված Եվրոպական խարտիան», ՀՀ այլ համայնքների երիտասարդական ռազմավարությունները։     1.2 Մասսայական հարցումներ Վանաձորյան երիտասարդների շրջանում (online)։ Նախապես կմշակվի հարցաթերթիկ, որը կտեղադրվի սոցիալական ցանցերում, կտարածվի ՀԿ կենտրոնի էլ․ փոստերի միջոցով։ 1.3 Առնվազն 2 ֆոկուս խմբային քննարկում։ Ֆոկուս խմբային քննարկումներին կմասնակցեն երիտասարդներ։     Հետազոտության արդյունքների ներկայացում շահագրգիռ կողմերին, Town Hall մեթոդով ռազմավարության մշակում` ապահովելով շահագրգիռ բոլոր ավելին ...
  «ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ-ն առաջնորդությամբ ««Կոմպասս» գիտահետազոտական, կրթական և խորհրդատվական կենտրոն» հասարակական կազմակերպության և գործընկերությամբ «Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն» ՀԿ-ի, «Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոն» ՀԿ-ի հետ իրականացնում է «Մասնակցային մոնիթորինգ՝ հանուն խելացի համայնքների ստեղծման Հայաստանում» ծրագիրը՝ «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության ղեկավարությամբ իրականացվող կոնսորցիումի միջոցով գործարկվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրով տրամադրված ենթադրամաշնորհի շրջանակներում։     Ծրագրի նպատակն է նպաստել Շիրակի, լոռու և Տավուշի մարզերում ընտրված խոշորացված համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը` ոլորտի հանրային քաղաքականության բարելավման, մոնիթորինգի իրականացման և ջատագովության միջոցով:   Ծրագրի իրականացման տարածքային ծածկույթն ընդգրկում է ՀՀ երեք մարզերը՝  Շիրակը, Լոռին և Տավուշը։ Երեք մարզերից ընդգրկվել են Ախուրյան և Աշոցք, Ստեփանավան և Թումանյան, Իջևան և Նոյեմբերյան խոշորացված համայնքները։ Ծրագրային մի քանի գործողություններ կիրականացվեն նաև Երևան քաղաքում՝  կապված ծրագրի փորձագիտական և տեխնիկական  աջակցության հետ։   Ծրագրի  Խնդիրներն են Բացահայտել երեք մարզերի թիրախային 6 համայնքապետարանների կողմից ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների պահպանության, շահագործման և նորոգման, Աղբահանություն և սանիտարական մաքրման և Ներհամայնքային փողոցների լուսավորության ոլորտներում մատուցվող ծառայությունների արդյունավետության վերաբերյալ բնակչության գնահատականը, Վերլուծել թիրախ համայնքների ավելին ...
    «ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ն «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ի և   «Ինթեգրիթի Էքշն»-ի առաջնորդությամբ, «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ-ի, «Գորիսի մամուլի ակումբ» ՀԿ-ի և «Սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության տարածաշրջանային հետազոտությունների ինստիտուտ» ՀԿ-ի հետ համատեղ իրականացնում է «Համայնքային մշտադիտարկող» («Կառավարության և քաղաքացիական հասարակության համագործակցության ամրապնդումը բաց կառավարման գործընկերության մեջ` հանուն հանրային ծառայությունների բարելավման») ծրագիրը` Ասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ:            Ծրագրի խնդիրներն են` Համայնքային մոնիտորների միջոցով  տեղական դպրոցների վերանորոգման/վերակառուցման աշխատանքների մշտադիտարկումը` ապահովելու համար շինարարության արդյունավետ իրականացումը, սեյսմակայունության մակարդակի բարձրացումը և դրա համապատասխանությունը պայմանագրային պահանջներին և համայնքային կարիքներին: Կատարելագործել հանրային ծառայություններ մատուցողների պատասխանատվությունը տեղական մակարդակում` ներգրավելով տեղական համայնքների և առանցքային պետական ինստիտուտների ներկայացուցիչներին միասնական, համագործակցային ֆորումներում և աշխատանքային խմբերում` ծառայությունների մատուցման բարեվարքության և աղքատության հաղթահարման քաղաքականությունների մշտական և պարբերաբար գնահատման համար։   Ծրագրով նախատեսված է` ստեղծել համայնքային մոնիտորների խումբ՝ կամավորական սկզբունքով, ովքեր կհետևեն ավելին ...
        «ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ-ն «Քաղաքացիական վերահսկողություն» ծրագիրն իրականացնում է Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլի կողմից իրականացվող «Հանրությանը մատուցվող ծառայությունների մասնակցային մոնիտորինգ և սոցիալական հաշվետվողականության խթանում» ծրագրի փոքր դրամաշնորհի շրջանակներում։   Նպատակ՝ Նպաստել համայնքային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարմանը՝ համայնքային հողերի, գույքի օտարման և վարձակալման գործընթացների մասնակցային մոնիթորինգի իրականացման միջոցով:     Խնդիրներ՝ Աջակցել Լոռի, Տավուշ, Շիրակ մարզերի 6 համայնքներում մոնիթորինգային խմբերի ձևավորմանը: Աջակցել Լոռի, Տավուշ, Շիրակ մարզերի 6 համայնքներում համայնքային հողերի, գույքի օտարման և վարձակալման գործընթացների մասնակցային մոնիթորինգի իրականացման Բարձրացնել շահագրգիռ կողմերի տեղեկացվածության մակարդակը մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ:     Արդյունքներ՝ Լոռի, Տավուշ Շիրակ մարզերի 6 համայնքներում ձևավորված են հմուտ մոնիթորինգային խմբեր 30 անդամներով: Առկա է համայնքային հողերի և գույքի կառավարման արդյունավետ և համապարփակ գործիքակազմ մասնակցային մոնիթորինգ իրականացնելու համար Համայնքային ռեսուրսների կառավարման որտում առկա խախտումները բացայատված են Առկա է համապարփակ զեկույց համայնքային հողերի և գույքի կառավարման գործընթացների բացահայտումների վերաբերյալ Շահագրգիռները/Հանրությունը իրազեկված է ոլորտում առկա խնդիրներից և բացթողումներից Մշակված է խնդիրների հաղթահարման գործողությունների պլան ավելին ...
«Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» (ՀաՄաՏեղ) ծրագիրը հնգամյա գործընթաց է, որի նպատակն է բարձրացնել հանրային մասնակցության աստիճանը ապակենտրոնացման և տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումներում: Ծրագիրը քաղաքացիներին տրամադրում է վստահելի տեղեկատվություն և հզորացնում քաղաքացիական հասարակությանը` արդյունավետ, հաշվետու և մասնակցային տեղական ինքնակառավարումը խթանելու նպատակով:  ՀաՄաՏեղ ծրագրի շրջանակներում ՀԿ Կենտրոնը համագործակցում է Վանաձոր, Սպիտակ, Դսեղ, Մարգահովիտ համայնքների երիտասրադների հետ՝ զարգացնելով վերջիններիս գիտելիքներն ու կարողությունները Տեղական ինքնակառավարման և ավանդական ու նոր մեդիայի ոլորտներում:   Ծրագիրն իրականացվում է Համայնքների ֆինանսիստների միավորման (ՀՖՄ) կողմից՝ Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոնի (ՏՀԶԿԿ), Երևանի մամուլի ակումբի (ԵՄԱ), Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի (ԵՀՀ) և Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնի (ՀՌԿԿ) հետ համատեղ, և ֆինանսավորվում է Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության կողմից: ավելին ...
  Վանաձոր Ինֆոտունը 2011 թվականից ի վեր Լոռու մար զում ձգտում է բարձրացնել հասարակության տեղեկացվածության և մեդիագրագիտության մակարդակը: Ինֆոտունը հնարավորություն է ընձեռնում լրատվության և ինֆորմացիայի ձեռքբերման ավանդական միջոցներից անցում կատերել դեպի նոր սոցիալական մեդիա, որն ապահովում է ինֆորմացիալի ավելի մեծ հասանելիություն, միևնույն երևույթի` տարբեր տեսանկյուններից դիտարկում, կարիքների ու հիմնախնդիրների վերհանման, ինքնարտահայտման և կարծիքների փոխանակման լայն հնարավորություն: Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել Լոռու մարզում քաղ. լրագրության զարգացմանն ու մեդիագրագետ հասարակության ձևավորմանը և դրա միջոցով խթանել ՀՀ-ում տեղի ունեցող բարեփոխումների գործընթացի մասին տեղեկատվության և հանրային մասնակցության բարձրացմանը։   Ծրագրի խնդիրներն են՝  Բարձրացնել մարզի երիտասարդների գիտելիքների և կարողությունների մակարդակը նոր մեդիա գործիքների, ցանցերի հնարավորությունների և դրանց անվտանգ օգտագործման մեխանիզմների կիրառման ոլորտում,  Խթանել ՀՀ-ում տեղի ունեցող բարեփոխումների գործընթացի մասին տեղեկատվության և հանրային մասնակցության բարձրացմանը,  Նպաստել ինֆոտան` տեղեկատվության ստեղծման և տարածման աղբյուր և դինամիկ կենտրոն դառնալուն,   Մեդիան քաղաքացիների տեղեկացված մասնակցության համար (ՄՔՏՄ) ծրագիրը հնգամյա գործըթաց է, որը ֆինանսավորվում է ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության կողմից: Այն իրականացնում են Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը (ՄՆԿ), Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը (ԵՀՀ) և Ինտերնյուսը (ԱՄՆ) Երևանի մամուլի ակումբի (ԵՄԱ) և Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնի (ՀՌԿԿ) հետ համատեղ: ավելին ...
2007թ-ից` ի շնորհիվ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի և Հյուսիսային Իռլանդիայի համայնքային հիմնադրամի համագործակցության Հայաստանի  5 համայնքներում, այդ թվում Վանաձորում, ստեղծվեցին Երիտասարդական Բանկ-կոմիտեներ` 5-7 հոգանոց երիտասարդական թիմեր:   Վանաձորում այդ դերը ստանձնել է «ՀԿ կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ն: 2008 թ.-ից ՀԿ Կենտրոնը Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի (ԵՀՀ) հետ համատեղ իրականացնում է «Երիտասարդական բանկ» ծրագիրը, որն ուղղված է խրախուսել երիտասարդներին իրենց համայնքներում կարեւոր հարցեր լուծելու գործում: Երիտասարդական Բանկը յուրահատուկ միջոց է երիտասարդների ներգրավման համար, եւ հիմնական նպատակը ոչ միայն դրամաշնորհներ տրամադրելու մեջ է կայանում, այլ այն համարվում է ԵԲ անդամների անձնական զարգացման ծրագիր, որը նպաստում է երիտասարդների ինքնագնահատականի բարձրաձմանը և հնարավորություն է տալիս հզորացնել իրենց գիտելիքները թիմային աշխատանքի, որոշումների ընդունման, խնդրի լուծման, հաղորդակցման, բանակցությունների, հաշվետվությունների պատրաստման, ներկայացման հմտությունների, միջոցառումների կառավարման, հարցազրույցի հմտությունների եւ բազմաթիվ ոլորտներում: Այս տարիների ընթացքում ավելի քան 50 երիտասարդներ մասնակցել են «Երիտասարդական բանկ» ծրագրին, զարգացրել իրենց հմտությունները եւ ունակությունները, տրամադրել և ղեկավարել ավելի քան 30 փոքր դրամաշնորհներ՝ համայնքային զարգացման ծրագրերի իրականացման համար: ավելին ...
  ՀԿ կենտրոն 2012 թվականից գործարկում է «ՏԻՄ վերապատրաստման» կենտրոնը: Այն իրենից ներկայացնում է տեխնիկապես հագեցած դասընթացների սենյակ: Ծրագրի իրականացման ընթացքում կենտրոնը հյուրնկալել է  ավելի քան 11 թիրախ համայնքների ղեկավարների, աշխատակազմի և ավագանու անդամների, ընդհանուր առմամբ 200 հոգի: Վերջիններս մասնակցել են նաև 13 թեմանով դասընթացների:   Կենտրոնն ունի ոչ միայն դասընթացների համար հարմարավետ տարածք, այլև վերապատրաստում անցած ավելին քան 20 դասավանդողներ Տավուշի, Լոռու և Շիրակի մազերից, փորձագետների խումբ և 7 օրյա 11 թեմաներով դասընթացների մոդուլներ: Դասընթացի մոդուլները մշակվել են «Ուրբան ինստիտուտի» կողմից:   Դրանք են՝   – ՏԻՄ օրենսդրություն – Առաջնորդություն – Ռազմավարական պլանավորում – Համայնքային բյուջե – Գույքի կառավարում – Գնումների գործընթացի կազմակերպում – Համագործակցություն և գործընկերություն – Հանրային հարաբերություններ և աշխատանք ԶԼՄ-ների հետ – Մասնակցային կառավարում –Հանրային ծառայությունների մատուցում և իրագործում //կատարողականի կառավարում – Համակարգչային գիտելիքներ   Վերոնշյալ բոլոր մոդուլները ՀԿ կենտրոնի դասավանդողների կողմից փորձարկվել են համայնքներում և արժանացել հավանության: ՏԻՄ Վերապատրաստման կենտրոնը դասընթացներ է մատուցել Լոռու մարզի Վանաձոր, Ալավերդի, Ախթալա, Դեբետ, Դսեղ, Ծաթեր, Տավուշի մարզի Իջևան, Դիլիջան, Այգեհովիտ, Գանձաքար, Կոթի, Շիրակի մարզի Մարալիկ, Ախուրյան, Հայկաձոր համայնքներին: Ներկայումս «ՏԻՄ վերապատրաստման կենտրոնը» նախատեսում է դասընթացների շարք Լոռու, Տավուշի, Շիրակի բոլոր համայնքների ՏԻՄ ներկայացուցիչների համար:   Ծրագիրը հնարավոր է դարձել իրականացնել Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլի հայաստանյան ավելին ...

Ավարտված ծրագրեր

«ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ-ն CIVICUS-ի շրջանակներում իրականացնում է հետազոտություն Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության նպաստավոր միջավայրի վերաբերյալ։   Հետազոտությունը հիմնված է «CIVICUS Քաղաքացիական մասնակցության համաշխարհային միավորման» և «Ոչ առևտրային ավելին ...
2018թ.ապրիլ  ամսին ՀԿ Կենտրոնը Համայնքների ֆինանսիստների միավորում հասարակական կազմակերպության աջակցությամբ իրականացրել է հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն Հայաստանի Հանրապետության Սպիտակի տարածաշրջանում վարչատարածքային բարեփոխումների (այսուհետ՝ համայնքների խոշորացման) վերաբերյալ։   ավելին ...
«ՀԿ Կենտրոն» Քաղաքացիական Հասարակության Զարգացման ՀԿ-ն 2018 թվականի մարտից իրականացնում   «Իրազեկ և պատասխանատու համայնք» ծրագիրը, ծրագրի գաղափարի մշակման համար հիմք է հանդիսացել ՀԿ Կենտրոնի կողմից 2017թ․-ին իրականացված ավելին ...
«ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման կազմակերպությունը «Արազա» բարեգործական ՀԿ-ի հետ համատեղ իրականացնում է «Հայաստանում քաղաքականության մշակման միասնական կառավարման մոդել» ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է «Աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական հասարակության ավելին ...
«ՀԿ Կետնրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ն իրականացնում է «Եղիր իրազեկ և պաշտպանիր քո կյանքը» ծրագիրը, որը ֆինանսավորմում է Չեխիայի դեսպանատան կողմից։   Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել Լոռու մարզի հանքարդունաբերական հիմնարկությունների կողմից իրականացվող Կորպորատիվ  Սոցիալական ավելին ...
Since February 2009, the NGO Center Civil Society Development Organization has been implementing a project aimed at creating greater awareness among youth about the essence of corruption, its short and long term impact, and the actions that youth can undertake to combat corruption. Within the ավելին ...
Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել Լոռու մարզում էկո, հեծանվային և գյուղական համակցված տուրիզմի զարգացմանը՝ միջավայրի բարելավման և երիտասարդների կրթման միջոցով:   Ծրագրի ակնկալվող արդյունքներն են՝ 1. Տուրիզմի զարգացման համար անհրաժեշտ բարելավված միջավայր և ենթակառուցվածքներ: 1.1. Ձորագյուղ ավելին ...
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ` Ոչ առևտրային ոչ պետական կազմակերպությունների շահերի պաշտպանության նախաձեռնությունների ֆինանսավորում. դրամաշնոհրների տրամադրում,կառավարում և վերահսկում: ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 2005 – 2009թ. ընթացքում ՀԿ Կենտրոնը տրամադրել է 44 դրամաշնորհներ Լոռու, Շիրակի, Տավուշի ավելին ...
Ռեսուրսային կենտրոնը ունի տեխնիկական ռեսուրսներ, ինտերնետային կապ, ինչը թույլ է տալիս որակյալ և տարաբնույթ ծառայություններ մատուցել Ռեսուրսային կենտրոնի շահառուներին` պահանջարկին համապատասխան: Այսպես, համակարգչային ծառայություններից (Fax, print, xerox, scan) և գրադարանի ծառայություններից օգտվել ավելին ...
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ` հայրենիքից մեկնողներին և վերադարձողներին խորհրդատվությունների մատուցում, վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում, ԱՊՀ երկրների միգրացիոն օրենսդրության վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում   ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ Ծրագիրը մեկնարկել է 2008թ. օգոստոսից: Ծրագրի ավելին ...
Field of Activity- Implementation of trainings and “Parliamentary day” event organization for community based organizations in Lori, Shirak and Tavush regions. Project framework- In the framework of the project more than 75 representatives of community based organizations in Lori, Shirak, ավելին ...
Այս ծրագրով երիտասարդները` - Կստանան գիտելիքներ կոռուպցիայի և դրա հետևանքների վերաբերյալ, - Ձեռք կբերեն հմտություններ և համարձակություն կոռուպցիոն դռսևորումների դեմ բարձրաձայնելու և պայքարելու համար, - Ձեռք կբերեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի քարոզարշավներ և միջոցառումներ պլանավորելու և ավելին ...
  Ծրագրի նպատակին հասնելու համար Հայաստանի 30 համայնքներից ընտրվել են ակտիվ երիտասարդներ, որոնք անցնելով մի շարք դասընթացներ կազմակերպված ծրագիրն իրականացնողների կողմից, վերադարձել իրենց համայքներ և ակտիվորեն սկսել են մոբիլիզանել համայքնի բնակիչներին, ստեղծել են գործընկերային ցանցեր և հանդես ավելին ...
համաժողով, 17 սեպտեմբերի, 2009թ. ք.Վանաձոր Նպատակն էր ` Նպաստել քաղաքացիական հասարակության դերակատարների ևայլ շահագրգիռ կառույցների միջև գործընկերության զարգացմանն ու փորձի փոխանակմանը`   Սույն թվականի սեպտեմբերի 17-ին §ՀԿ Կենտրոն¦ Քաղաքացիական Հասարակության Զարգացման ՀԿ-ն ավելին ...
2011-2012թթ-ի ընթացքում ՀԿ Կենտրոն ՔՀԶ ՀԿ-ն իրականացրեց «Աջակցություն համայնքային զարգացման ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը» ծրագիրը, որը ֆինանսավորվեց ՄԱԶԾ-ի կողմից՝ «Դինամիկ Հայաստան Ծրագրի» շրջանակներում։ Ծրագրի նպատակն էր՝նպաստել Լոռու և Տավուշի մարզերում տեղական կառավարման և քաղաքացիական ավելին ...
“ՀԿ Կենտրոն” ՔՀԶ ՀԿ-ն, շարունակելով իր ներդրումն ունենալ Լոռու և Տավուշի մարզերի կանանց որոշումների կայացման գործընթացում ներգրամանը, սույն թվականի սեպտեմբերից իրականացնում է “Կանանց դերը և նրանց ներգրավումը որոշումների կայացման գործընթացում” ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է ԱՄՆ Դեսպանատան կողմից: ավելին ...
«ՀԿ Կենտրոն»  քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ն  սույն թվականի նոյեմբերի 2-ից սկսած  “Միացյալ Ազգերի Զարգացման Ծրագրի” ֆինանսական աջակցությամբ իրականացնում է  ծրագիրը:   2011-2012թթ  ընթացքում ՀԿ Կենտրոն ՔՀԶ ՀԿ-ի կողմից իրականացված «Աջակցություն համայնքային զարգացման ծրագրերի ավելին ...
2011թ. Հուլիսից “ՀԿ Կենտրոն” ՔՀԶ ՀԿ-ն համագործակցելով Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլի Հայաստանյան Ներկայացուցչության հետ իրականացնում է Քաղաքացիական Հասարակության և Տեղական Ինքնակառավարման աջակցության Ծրագիրը (ՔՀՏԻԱ), որը ֆինանսավորվում է ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից:   Ծրագիրի նպատակն է բարձրացնել հանրության ավելին ...
Ծրագրի նպատակն է աջակցել 41 Համայնքային երիտասարդական նախաձեռնությունների ակումբների /ՀԵՆԱ/ անդամների կարողությունների զարգացմանը:   Ծրագիրն իրականցվում է Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ հայաստանյան ներկայացուցչության Քաղաքացիական հասարակության և տեղական ինքնակառավարման աջակցության ծրագրի ավելին ...
2012 թ-ի մարտից 2014 թ-ի փետրվարն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում իրականացվում է CAUCADOC (Կովկաս Դոկումենտալ) ծրագիրը` չեխական “Մարդը Կարիքի Մեջ” (People in Need /PIN) ՀԿ-ի և Հարավային Կովկասի` “Սակդոկ ֆիլմ”  ու  Մամուլի աջակցության “Ինտերնյուս”  ՀԿ գործընկեր ավելին ...
ՀԿ Կենտրոն Քաղաքացիական Հասարակության Զարգացման ՀԿ-ն իրականացնում է «ՏԻՄ թափանցիկությունը երիտասարդների ուժերով» ծրագիրը: Ծրագիրն իրականացվում է Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացուցչության ֆինանսավորմամբ:   Ծրագրի  նպատակն է՝ նպաստել Վանաձորի ՏԻՄ գործունեության թափանցիկությանն ավելին ...
Ծրագիրն իրականցվում է ՀԿ Կենտրոն Քաղաքացիական Հասարակության Զարգացման ՀԿ-ի կողմից, ԱՄՆ դեսպանատան ֆինասավորմամբ:   Ծրագրի նպատակն է՝ խթանել Վանաձորում մասնակցային կառավարման գործընթացընորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով, ապահովելով անկողմնակալ տեղեկատվություն:   Ծրագրի նպատակն ավելին ...
Ծրագիրն իրականացվում է “ՀԿ Կենտրոն” քաղաքացիական հասարակության զարգացման կազմակերության, Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի (ՔԶՀՀ) և Ուկրաինայի “ԳՈՒՐՏ Ռեսուրս Կենտրոն”-ի կողմից` Եվրոպական Միության ֆինանսական աջակցությամբ:     Ծրագրի նպատակն է` ապահովել մշակութային ավելին ...
Որպես Հայաստանում ավելի քան 20 տարի շարունակ գործող քաղաքացիական հասարակության զարգացման կարևոր դերակատարներից մեկը, «ՀԿ Կենտրոնը» իր ներդրումն է ունեցել բնապահպանական ՀԿ-ների հզորացման գործում, որը բխում է իր ենթաոլորտային զարգացման ուղղություններից: Ծրագիրը մշակվել է հաշվի առնելով արձանագրված ավելին ...
2015 թվականի Հոկտեմբեր ամսից մինչև 2017 թվականի Մայիս ամիսը ՀԿ Կենտրոնը իրականացրել է «Հեծանվային եւ գյուղական համակցված միջսահմանային զբոսաշրջությունը, որպես միջսահմանային համագործակցության խթանման նորարարական մոտեցում» ծրագիրը: Ծրագրի հիմնական նպատակն է՝ նպաստել հեծանվային եւ գյուղական ավելին ...
2016 թվականի Նոյեմբերից ՀԿ Կենտրոնը, ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ իրականացնում է «ՀԿ Ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման» ծրագիրը: Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել տարածաշրջանային քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հզորացմանը՝ կայունության և ավելին ...

Վերջին նորություններ